Cel ogólny projektu:

  • Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Polski Północnej.

Cele szczegółowe:

  • Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Pomorskiego
  • Poprawione warunki dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w obszarze kultury Pomorza

Całkowita wartość projektu: 19 060 770,65 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich: 16 200 609,55 PLN

Efekty:

Oferta kulturalna

Renowacja zespołu klasztornego pw. św. Józefa wpisuje się w szeroki zakres działań realizowanych przez władze miasta Gdańska do jeszcze efektywniejszej promocji miasta, jego dziedzictwa kulturowego i wysokiej jakości oferty kulturalnej. Nasza oferta kulturalna ruszy w 2019 r. Oto co znajdzie się w niej znajdzie:

Cykliczne koncerty muzyczne

koncerty i prezentacje współczesnej sceny muzyki chrześcijańskiej, w tym zespołów amatorskich oraz profesjonalnych artystów (sala wielofunkcyjna i/lub przestrzeń kościoła św. Józefa)

Warsztaty dla młodzieży i dorosłych

tygodniowe i weekendowe, poświęcone edukacji i formacji intelektualnej i studyjnej filozoficzno–teologicznej, a także formacji społecznej (sala wielofunkcyjna, sale warsztatowe, sale zajęć indywidualnych);

Warsztaty taneczne, muzyczne i/lub teatralne

(sale warsztatowe, sale zajęć indywidualnych);

Organizacja wystaw czasowych

(dziedzictwo kulturalne i duchowe oraz współczesność Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej) oraz organizacji ekspozycji malarstwa, grafiki, rzeźby, ceramiki, tkanin artystycznych i innych dzieł wykorzystujących nowe techniki twórcze, fotografii, instalacji multimedialnych i zdarzeń artystycznych oraz ekspozycji zbiorów prywatnych kolekcji i organizowania wystaw tematycznych (sala wielofunkcyjna, sale warsztatowe, ciągi komunikacyjne);

Cykliczne prelekcje i wystawy nawiązujące do charakteru miejsca jako „Sanktuarium ofiar nieludzkich systemów”

przedstawienie zarówno wymiaru historycznego, jak i współczesnego sytuacji osób i grup ludności prześladowanych w różnych częściach świata (m.in. ofiary współczesnych wojen, prześladowania za wyznawaną wiarę lub poglądy, problemy biedy i nierówności społecznych w krajach Globalnego Południa), połączone z akcjami charytatywnymi (sala wielofunkcyjna, sale warsztatowe, ciągi komunikacyjne);

Cykliczne wydarzenie „Kulturalny wieczór we dwoje”

propozycja spędzenia wspólnie czasu dla par (małżeństwa, narzeczeni), w zaaranżowanej przestrzeni, z udziałem w wydarzeniu kulturalnym/artystycznym, np. występie na żywo zespołów muzycznych lub solistów, projekcji filmowej lub wysłuchania wykładu zaproszonego gościa – tematyka wykładu dotycząca kultury, rodziny, wychowania, itp. (sala wielofunkcyjna; możliwość wykorzystania sal warsztatowych do zapewnienia opieki nad dziećmi w formie zajęć edukacyjno-kulturalnych);

Udostępnienie kościoła dla odwiedzających i turystów pod zwiedzanie

(minimum 8 godzin dziennie w dni powszednie i minimum 5 godzin w niedziele i dni świąteczne);

Udostępnianie stałej przestrzeni sprzyjającej wyciszeniu i medytacji,

gdzie odwiedzającym towarzyszy tło muzyczne oraz iluminacja świetlna;

Otwarty przegląd form teatralnych

amatorskie zespoły prezentujące formy teatralne (pantomima, drama itp.) bazujące na tematach biblijnych;


Debaty i spotkania autorskie twórców literatury współczesnej oraz zaproszonych gości

(sala wielofunkcyjna, sale warsztatowe);

Inkubator Kultury dla młodych artystów

udostępnianie pomieszczeń młodym artystom (w tym czasowo przyjeżdżającym do Gdańska, np. uczniom i studentom szkół i uczelni artystycznych) do prowadzenia twórczości, planowania i przygotowywania wydarzeń, przeprowadzania prób, itp. (sale warsztatowe, sale zajęć indywidualnych);


Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

Rok osiągnięcia wartości docelowej

I. Wskaźniki produktu

I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 

 szt.

 2,00

2019 

I. 2. Wskaźniki produktu informacyjne

Liczba zabezpieczonych obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem

szt.

1,00

2019

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

szt.

2,00

2019

 Liczba zakupionego trwałego wyposażenia

szt. 

242,00 

2019 

II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

II. 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI 9)

odwiedziny/rok

34 210,00

2019

Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem

osoby/rok

35 510,00

2019

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 

 EPC

 3,00

2019 

II. 2. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego informacyjne

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy

EPC

0,00

2019

 Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji

 %

 0,00

 2019